С обзиром на интензиван развој све сложенијих машинских конструкција и захтеве за што већом њиховом поузданошћу, потреба за њиховим испитивањем била је све израженија. Због тога је овај предмет уведен у машинске школе, и то први пут за образовање машинских техничара за компјутерско конструисање. З а успешну реализацију ових програмских садржаја потребна су предзнања из многих области, као, нпр.: физике, математике, компјутрске графике, машинских материјала, отпорности материјала, машинских елемената, конструисања и моделирања машинских елемената и конструкција.