Termodinamika

naučna disciplina koja proučava energetske promene koje prate univerzalne procese u prirodi kao i vezu tih promena sa osobinama materije koja učestvuje u njima. 

Termodinamika je naučna disiplina koja se bavi: 

 proučavanjem pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi 

 proučavanjem energetskih efekata u fizičkim i hemijskim procesima i njihovom zavisnošću od uslova pod kojima se odvijaju 

 mogućnošću, smerom i ograničenjima spontanih procesa pod datim uslovima