предмет: Отпорост материјала

смер: Машински техничар за компјутерско конструисање

разред: други

фонд часова (предавања + вежбе): 2+0