Наставни план и програм, као и наставни садржај за предмет 'Предузетништво' се реализује наставом у школи -  у трајању од два школска часа седмично, а као наставни ресурс се користи уџбеник Предузетништво (аутори: Звонко Сајферт, Дејан Ђорђевић и Драган Ћоћкало), Београд: Завод за уџбенике, 2015.

Успешном реализовању наставе на даљину допринеће коришћење препорученог уџбеника.

Циљеви учења:

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији

- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање)

- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу

- Развијање основе за континуирано учење

- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже